Umat-Kristian.net
Perubahan terakhir: 24 Ogos 2016
Muka hadapan
Siapakah kami?
Islam Benar
beritabaik@umat-kristian.net

Islam Benar - Penyerahan Diri Benar

WAHYU ISLAMWAHYU ISLAM
MENYERAH DIRI?APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN MENYERAH DIRI?
RUKUN ISLAMRUKUN ISLAM

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang Memelihara dan Mentadbirkan sekalian alam.
Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari akhirat).
Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami sembah dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan.
Tunjukilah kami jalan yang lurus.
Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka,
bukan (jalan) orang-orang yang Engkau telah murkai dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat.
(Surah 1: Al-Faatihah)(1)

Wahyu Islam

Patutkah sesudah mengakui dan menerima perjanjian itu mereka mencari lain dari agama Allah? Padahal kepadaNyalah tunduk taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, samada dengan sukarela ataupun terpaksa dan kepadaNyalah mereka dikembalikan. Katakanlah, wahai Muhammad: Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah diturunkan kepada kami dan kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi-nabi: Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaakub dan keturunannya dan kepada apa yang telah diberikan kepada Nabi-nabi: Musa dan Isa dan sekalian Nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeza-bezakan seseorang pun di antara mereka, dan kepada Allah jualah kami berserah diri (Islam). Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya dan dia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. (Surah 3: Al-i-'Imran 83-85)

Mengikut Quran, agama yang benar adalah agama Islam. Islam bermakna berserah diri, menundukkan diri kepada Allah. Ini adalah kepercayaan yang dipunyai Nabi Ibrahim, Ishak, Yaakub, Musa, Nabi-nabi lain dan juga kepercayaan Nabi Isa Ibni Mariam (Yesus). Sesiapa yang hendak mematuhi Allah dengan sepenuh hatinya akan mengikut contoh Nabi Ibrahim dan Nabi-nabi lain serta contoh Nabi Isa (Yesus) dari Nazaret. Merekalah orang-orang Islam benar yang taat kepada Allah. Yang Maha Kuasa telah berfirman kepada dunia ini menerusi mereka dan telah menyatakan kehendakNya dan diriNya. Mengikut teladan ketaatan mereka itulah Islam yang benar, iaitu mematuhi kehendak Allah yang esa dengan sepenuhnya.

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat, yang mengandungi petunjuk dan cahaya yang menerangi; dengan Kitab itu Nabi-nabi yang menyerah diri (kepada Allah) menetapkan hukum bagi orang-orang Yahudi... (Surah 5: Al-Maidah 44)

Dan Kami utuskan Nabi Isa Ibni Mariam mengikuti jejak langkah mereka Nabi-nabi Bani Israil, untuk membenarkan Kitab Taurat yang diturunkan sebelumnya dan Kami telah berikan kepadanya Kitab Injil, yang mengandungi petunjuk hidayat dan cahaya yang menerangi, sambil mengesahkan benarnya apa yang telah ada di hadapannya dari Kitab Taurat, serta menjadi petunjuk dan nasihat pengajaran bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Dan hendaklah Ahli Kitab Injil menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah di dalamnya dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. (Surah 5: Al-Maidah 46-47)

Dan ketika Nabi Isa datang (kepada kaumnya) dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, berkatalah ia: Sesungguhnya aku datang kepada kamu dengan membawa hikmat (ajaran Tuhan) dan untuk menerangkan kepada kamu: Sebahagian dari (perkara-perkara agama) yang kamu berselisihan padanya. Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.(Surah 43: Az-Zukhruf 63)

Barangsiapa yang hendak mematuhi Allah akan mengikut kata-kata Kitab Taurat, Nabi-nabi dan kata-kata Nabi Isa (Yesus), yang membenarkan Kitab Taurat. Orang Islam benar akan mahu mengenali segala Wahyu Allah. Dia tidak akan berkata bahawa Kitab Taurat, kata-kata para nabi dan Kitab Injil tidak penting ataupun tidak mempedulikannya, tetapi akan mematuhi kata-kata Nabi Isa. Hanya begitulah dia akan mendapat petunjuk dan cahaya yang menerangi daripada Yang Maha Kuasa, seperti yang diperihalkan oleh kata-kata berikut:

Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. (Mazmur 119:105)

Karena (Kerana) perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, (Amsal 6:23)

Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, kata-Nya: "Akulah terang dunia; barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan (tetapi) ia akan mempunyai terang hidup." (Yohanes 8:12)

Quran berkata dengan sebulat suara bersama dengan Perjanjian Lama dan Baru, iaitu Kitab Taurat dan Kitab Injil (Old and New Testaments), bahawa kami mendapat cahaya dan ajaran daripada Kitab-kitab ini. Apakah lagi yang dapat menghalang seorang Muslim mengenali seluruh Wahyu Allan dan mengkaji kata-kata Taurat dan Injil secara intensif dengan sepenuh hati?

APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN MENYERAH DIRI?

Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim:

Akulah Allah Yang Mahakuasa, hiduplah di hadapan-Ku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara Aku dan engkau, dan Aku akan membuat engkau sangat banyak. (Kejadian 17:1-2)

Bagi Nabi Ibrahim, menyerah diri bererti hidup di dalam kehadiran Allah dan berusaha hidup dengan sempurna

Dalam Kitab Taurat, kita dapat menjumpai hukum berikut:

Dengarlah, hai orang Israel: TUHAN itu Allah kita, TUHAN itu esa! Kasihilah TUHAN, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan... (Ulangan 6:4-6)

Allah berfirman menerusi Nabi Mikha

Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut TUHAN daripadamu: selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? (Mikha 6:8)

Yesus mengesahkan Hukum Taurat dengan mengatakan hukum terbesar:

... dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai (mencubai) Dia: "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya: "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." (Matius 22:35-40)

Hidup Yesuslah realisasi hukum-hukum ini. Kasih kepada Allah telah memenuhinya dengan berterusan. Dia setia kepada Allah dan tanpa menjadi angkuh, tidak seperti orang-orang lain, dia dapat berkata kepada musuh-musuhnya:"Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa Aku berbuat dosa? " (Yohanes 8:46)

Kebaikan dan kerahiman Allah ditunjukkan Yesus. Ini juga dapat dilihat dalam hidup pengikut-pengikutNya seperti ditunjukkan dalam Kitab Quran:

Kemudian Kami iringi sesudah mereka: Rasul-rasul Kami silih berganti dan Kami iringi lagi dengan Nabi Isa Ibni Mariam, serta Kami berikan kepadanya: Kitab Injil dan Kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutnya perasaan belas kasihan (sesama sendiri) ... (Surah 57: Al-Hadid 27)

Alkitab memerihalkan bagaimana kebaikan dan kerahiman menjadi kenyataan dalam hidup pengikut-pengikut Yesus:

Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa... Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya (membahagi-bahagikannya) kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah (tempat beribadat suci di Jerusalem atau Baitulmuqaddis bagi orang-orang Yahudi). Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang... (Kisah Para Rasul 2:42,44-47)

Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorangpun yang berkata, bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. (Kisah Para Rasul 4:32)

Bagi orang-orang Kristian pertama menyerah diri kepada Allah juga bermaksud menyerah diri kepada saudara-saudara. Oleh yang demikian, mereka hidup sehari-hari dalam perkumpulan dan berkongsi harta bersama setiap saudara seiman.

Jikalau seorang berkata: "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena (kerana) barangsiapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah, yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia: Barangsiapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. (1 Yohanes 4:20-21)

Walaupun agama Kristian rasmi telah bertambah-tambah disesuaikan dengan duniawi dan meninggalkan jalan Yesus, pengikut-pengikut Yesus setia yang mengamalkan pembacaan Alkitab dan doa bersama-sama setiap hari masih ada, tetapi tidak banyak.

Ahli-ahli Kitab itu tidaklah sama. Di antaranya ada golongan yang tetap (berpegang kepada agama Allah yang benar) mereka membaca ayat-ayat Allah (Al-Quran) pada waktu malam, semasa mereka sujud. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji), dan mereka pula segera pada mengerjakan berbagai-bagai kebajikan. Mereka (yang demikian sifatnya), adalah dari orang-orang yang soleh. (Surah 3: Al-i-'Imran 113-114)

RUKUN ISLAM

Menurut tradisi Islam penyerahan diri kepada Allah disempurnakan melalui lima perkara asas dalam Islam.(2):

  1. Menyebut shahada "Allah itu esa dan Nabi Muhammad s.a.w. rasulNya".

  2. Menunaikan ibadat salat lima kali sehari menghala ke Mekah serta mengamalkan istiadat pencucian, penghafalan doa, memakai pakaian tertentu, dan juga meniarap (berlutut dan bersujud).

  3. Bersedekah (mengeluarkan zakat) - lebih kurang 2% daripada pendapatan diberikan kepada yang miskin dan yang memerlukannya.

  4. 30 hari berpuasa (saum) pada bulan Ramadhan - menahan diri tiap-tiap hari daripada makanan, minuman, minyak wangi, mengumpat, merokok dan berasmara, selagi cukup cahaya siang bagi membezakan benang hitam (kegelapan malam) daripada benang putih (cahaya siang) (Surah 2:187).

  5. mengerjakan Haji ke Mekah sekurang-kurangnya sekali dalam hidup pada bulan yang ditetapkan.

Apakah yang telah Allah berfirman menerusi Nabi Isa yang berkenaan dengan lima perkara ini? Apakah padanan yang kita dapat lihat di antara perkara-perkara ini dan cara hidup orang-orang Kristian pada abad pertama?

1) Pengakuan bahawa Allah itu esa adalah sentiasa asas ajaran Yesus dan pengikut-pengikutnya. Allah itu esa dan tiada siapa melainkanNya telah mencipta alam ini. Dialah yang telah menyatakan diriNya kepada Nabi Ibrahim, Ishak, Yaakub serta kepada kesemua Nabi-nabi. Allahlah yang akan menghukum semua manusia pada Hari Akhirat. Rasul-rasul Yesus tidak pernah sekalipun menganggap bahawa Yesus adalah Tuhan sebelah Allah (seperti yang dicadangkan di Surah 5:116) Kami percaya bahawa "... Penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorangpun tak pernah melihat Dia dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Bagi-Nyalah hormat dan kuasa yang kekal!" (1 Timotius 6:15-16)(3)

Pengakuan bahawa Allah itu esa dan lain daripada yang lain dilaksanakan bukan secara sebutan ritual tetapi dengan memenuhi perintah-perintahNya dalam hidup kami dan sentiasa berusaha supaya orang-orang lain memperolehi pengetahuan tentang Allah dan juga sentiasa membantu mereka hidup menurut Kehendak Allah.

Tiada siapapun di antara orang-orang Islam, iaitu mereka yang tunduk kepada Allah, dari masa Nabi Ibrahim ke abad ketujuh selepas Masihi yang telah mengakui Muhammad sebagai nabi. Ini adalah kerana Muhammad belum lagi dilahirkan. Tetapi semua umat agama Allah yang hidup pada masa selepas Yesus telah memahami dengan jelas bahawa wahyu Allah kepada manusia telah mencapai puncaknya di dalam Yesus. Mereka tidak lagi menantikan wahyu baru pada masa depan. Yesus telah menjanjikan murid-muridnya bahawa Roh Kudus akan diutuskan kepada mereka. "Tetapi Penghibur (Penawar hati), yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu." (Yohanes 14:26) Yesus telah memenuhi kata-kata ini selepas lebih kurang 50 hari. Roh Kudus memimpin murid-muridNya ke pemahaman yang lebih mendalam dengan mengingatkan mereka akan kata-kata yang dikatakan oleh Yesus.(4)

2) Bagi setiap orang yang beriman, doa adalah asas penting bagi hidup rohani.

Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. (Filipi 4:6)

... dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam Roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang Kudus... (5) (Efesus 6:18)

Yesus sendiri hidup dengan berdoa. Dia selalu mendekatkan diriNya kepada Allah dalam doa:

Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman Ia berdoa kepada Allah. (Lukas 6:12)

Murid-muridnya mengikut contohnya:

Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama ... (Kisah Para Rasul 1:14)

Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. (Kisah Para Rasul 2:42)

Bagi orang-orang Kristian pertama dan juga bagi kesemua umat Kristian sejak itu, doa adalah asas dan penyataan hubungan mereka dengan Allah yang tetap dan tidak putus. Hidup rohani bermakna hidup dengan Allah yang menyayangi kami. Doa adalah balasan kasih terhadap kasihNya yang dicurahkanNya kepada kita. Jadi doa tidak boleh ditekan menjadi istiadat agama yang kaku. Kasih benar melangkaui segala adat istiadat. Doa Yesus dan pengikut-pengikutnya tidak mempunyai batasan seperti bentuk istiadat agama, masa, tempat ataupun hala yang khas. Kita senantiasa dikelilingi Allah. Kandungan segala kata-kata dan hidup kami patutlah pujian kasihNya.

Orang-orang Kristian tidak adacukai bagi orang-orang miskin. Dalam perjanjian Lama (Old Testament) terdapat beberapa aturan bagi jagaan orang-orang miskin. Sebagai contoh: setiap tiga tahun segala seperpuluh hendaklah diberikan bagi keperluan orang-orang miskin (Ulangan 14:28-29). Peraturan asas adalah: Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu, yang tertindas dan yang miskin di negerimu. (Ulangan 15:11)

Orang-orang Kristian dalam Perjanjian Baru melakukannya melangkaui aturan ini. Kasih Allah memenuhi hati-hati mereka dan menguasai mereka berbuat demikian. Jadi, mereka bukan sahaja bersedekah kepada saudara-saudara seiman tetapi berkongsi dengan mereka:

Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya (bahagi) kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. (Kisah Para Rasul 2:44-45)

Sebab tidak ada seorangpun yang berkekurangan di antara mereka; karena (kerana) semua orang yang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul; lalu dibagi-bagikan (bahagi) kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. (Kisah Para Rasul 4:34-35)

Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. (2 Korintus 8:14)

Bila golongan-golongan "Kristian" berbeza kemudian memulakan semula derma seperpuluh dari Perjanjian Lama, mereka telah meninggalkan taraf yang diajar dalam Perjanjian Baru. Ini sama juga dengan zakat. Sememangnya zakat ada faedah-faedahnya yang positif terhadap banyak negara-negara Islam, tetapi ia adalah sebenarnya langkah ke belakang daripada taraf ibadat yang dapat dilihat dalam Perjanjian Baru. Kesediaan seseorang Kristian memberi sesuatu dilakukan menerusi kasih dan bukanlah ditetapkan dengan peraturan.

4) Dalam Perjanjian Baru tiada peraturan mengenai puasa. Yesus mengutuk amalamn orang-orang Farisi yang hendak mempamerkan ibadat mereka dengan berpuasa:

"Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." (Matius 6:16-18)

Allah hendaki kasih kami dan hendak kami menyerah diri kepadaNya dengan menyeluruh, sedia melayan Allah dan saudara-saudara kami setiap hari sepanjang tahun. Ibadat ini memerlukan disiplin juga. Roh seorang Kristian mengawal tubuhnya dan mengatasi nafsunya. Kami makan dengan kesyukuran. Kami tahu kami boleh menahan diri daripada makanan jika tugas yang diberikan oleh Allah diperlukan dengan lebih segera lagi. Disiplin ini adalah cara hidup kami, tidak kira apapun masa atau musim. Bahan-bahan yang menagihkan (seperti nikotin) tiada tempat sama sekali dalam hidup seorang Kristian.

Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar: Karena (kerana) itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu! (1 Korintus 6:19-20)

5) Dalam Perjanjian Lama ada perintah menziarah ke Jerusalem tiga kali setahun:

Tiga kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat TUHAN, Allahmu, ke tempat yang akan dipilih-Nya, yakni pada hari raya Roti Tidak Beragi, pada hari raya Tujuh Minggu dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat TUHAN dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu." (Ulangan 16:16-17)

Pada masa Yesus, terdapat pendapat-pendapat berbeza anatara orang Yahudi dan orang Samaria tentang "tempat yang akan dipilih oleh Tuhan." Orang-orang Yahudi menziarah tempat suci di Jerusalam. Orang Samaria pula beribadat di Gunung Gerizim.

Sementara Yesus mengesahkan bahawa pendapat orang Yahudi itulah yang pertama dan asli, Dia menjelaskan lebih lanjut lagi kepada seorang perempuan Samaria:

Kata Yesus kepadanya: "Percayalah kepada-Ku, hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran; sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu Roh dan barangsiapa menyembah Dia, harus menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran." (Yohanes 4:21-24)

Oleh yang demikian, orang-orang Kristian tidak ada tempat suci ataupun waktu suci. Setiap tempat,setiap jam, hari dan tahun disucikan oleh kehadiran Allah Maha Berkuasa. Sepanjang hidup kami adalah ziarah ke Syurga Jerusalem.

... Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi (Syurga Jerusalem) dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung, yang namanya terdaftar di sorga (syurga), dan kepada Allah, yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna ... (Ibrani 12:22-23)

Kajian teliti mengenai Rukun Islam menunjukkan bahawa Yesus tidak mengajar tentang peraturan-peraturan terperinci mengenai bermacam-macam amalan-amalan agama, tetapi Dia membawa Kasih yang menyeberangi segala peraturan agama dan yang memimpin kita ke ibadat yang sempurna kepada Allah menerusi kebaktian dan layanan terhadap mereka yang percaya. Dialah yang memimpin kita ke "Islam" benar, iaitu benar-benar tunduk di bawah Kehendak Allah. Ini memuaskan kami dengan sukacita yang berlimpah-limpah dalam hubungan dengan Pencipta kita. Islam benar adalah jalan yang Yesus telah tunjukkan. Sesungguhnya, Dialah jalan ini. Kami mahu mengajak para Muslim mengambil jalan ini dan dengan itu menjadi Muslim benar.

Dan tidaklah Kami mengutus Rasul-rasul sebelummu (wahai Muhammad), melainkan dari kalangan orang-orang lelaki, yang Kami wahyukan kepada mereka. Oleh itu bertanyalah kamu (wahai golongan musyrik) kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui. (Surah 16: An-Nahl 43)

Pada waktu itu berkatalah Yesus:

"Aku bersyukur kepada-Mu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena (kerana) semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil.
Ya Bapa, itulah yang berkenan kepada-Mu.
Semua telah diserahkan kepada-Ku oleh Bapa-Ku dan tidak seorangpun mengenal Anak selain Bapa,
dan tidak seorangpun mengenal Bapa selain Anak dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya.
Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Pikullah kuk (kok) yang Kupasang dan belajarlah pada-Ku,
karena Aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan.
Sebab kuk yang Kupasang itu enak dan beban-Kupun ringan.
(Matius 11:25-30)

ps. Dalam artikel ini, istilah "orang Kristian" digunakan bagi merujuk kepada orang-orang yang telah membuat keputusan untuk menyerahkan seluruh hidup mereka bagi mengikut jalan Yesus sahaja. Kami tentulah tidak memanggil masyarakat konsumer barat yang bermaksiat sebagai orang-orang Kristian. Tambahan lagi, kami hendak mengatakan dengan jelas bahawa semua insitusi yang biasanya dipanggil "Gereja Kristian" adalah jauh daripada agama Kristian yang berdasarkan Kitab Suci.

Pengarang: Josef

NOTA KAKI

1. Kembali Segala petikan dari Quran adalah berdasarkan terjemahan Melayu di http://www.al-islam.com
2. Kembali Dr. Christine Schirrmacher, What does "Islam" mean?, http://islaminstitut.de/english/publications/islam.htm
3. Kembali Dari artikel kami mengenai Triniti kita boleh lihat bahawa kepercayaan pada Triniti tidak bercanggahan dengan kepercayaan bahawa Tuhan adalah esa.
4. Kembali Kembali "Peringatan" bermakna bahawa mereka yang diperingatkan adalah saksi-saksi Yesus. Orang-orang lain tidak boleh diperingatkan akan kata-kataNya oleh Roh Kudus kerana mereka tidak pernah mendengar kata-kataNya. Oleh itu, kita tidak boleh menganggap bahawa perjanjian Yesus ini merujuk kepada Muhammad.
5. Kembali Perjanjian Baru (New Testament) tidak menggunakan istilah "orang Kudus" seperti yang difahami oleh orang-orang Katolik. Di dalam Perjanjian Baru segala orang Kristian adalah orang Kudus kerana setiap orang yang mengikuti Yesus dikuduskan olehNya.


Siapakah kami?
Apakah yang harus kami perbuat?

Internet: www.umat-kristian.net

Kirimilah kami emailHerewith we give our agreement to put a link of our homepage on any other website.
Documents on this website may be distributed in an unchanged and complete form for private use.
Publishing or using these documents in any other form or for any other purpose is only permitted subject to our agreement.
[IE6 or higher][1024x768][Full Screen(F11)]